صبحانه ی آخر، کاری از کاکو شیرازی!/ پشت صحنه فرمانده5 1:42