اگر می خواهی توبه کنی، از این داستان الگو بگیر 2:47