زیبا و شنیدنی/دیرراهب وسر مقدس سیدالشهدا(استاددارستانی) 1:43