فیلم بخش زره پوشی و شهادت فرزند حر تعزیه حر خمین 90 22:52