سخنان رهبری اهمیت فرهنگ وکار فرهنگی باتصاویرقدیمی رهبر 3:42