ساخت نخستین نیروگاه زمین گرمایی خاورمیانه در مشکین شهر 23:48