چهارمین رویداد استارتاپ گرایند شیراز- محمد رشیدی- بخش 1

40:36