فرزند کوروش کبیر ایرانی را به حیوان آمریکایی فروخت! 4:01