مصرف بی رویه برق در نمای ساختمان های قم در ساعات پیک 0:59