کلیپ شماره 3 - دکتر شهریار یحیوی - بینی های گوشتی 4:04