اتکا به خداوند برای مقاومت در برابر مستکبرین 14:30