مراسم عاشورای 1394 در روستای شورستان الموت شرقی 6:51