آغاز ترم تابستانى آكادمى مهرام با حضور كاپیتان صمد 1:12