مستند سازدهنی : پرتره ای نزدیک از زندگی دکتر مهدی کریمی تفرشی 38:07