بخش اول پایش یکشنبه 25 مرداد با حضور پژمان دشتی نژاد 33:08