ضرورت وجود و استفاده از خودروی نردبان آتش نشانی و موانع استفاده از آن 9:08