بهره برداری از فرش یکپارچه مسجد حضرت ابوالفضل(ع) شهر ری 1:00