مستند جالب از کوچ ایل بابادی و آ جعفر قلی خان در سال 1976 15:30