در هر حالی به یاد خدا باشیم ... ( ذکر های توصیه شده) 3:04