حضور "فضل الکتریک" در نمایشگاه ساختمان بغداد

1:22