برای هر امتیاز جنگیدند، نه برای مدال، برای غرورشان

3:06