دیدار سید محمد موسوی با ورزشکاران هشترودی +ویدئو و عکس 0:30