برپایی بیمارستان صحرایی در حاشیه رزمایش امنیت محرم 2:25