تمییز کننده و جرم گیر ایتالیایی مفرا Mafra Pulimax 1:11