سالگرد تاسیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه 29:30