نصب پورت OBD2 بر روی دنا و فعال کردن دور موتور و کیلومتر 1:20