یک روز جذاب با قهرمان ایرانی مسابقات پرورش اندام 9:44