حمایت کامل ماهاتیر محمد (نخست وزیر مالزی) از ایران 4:05