جواب کوبنده ی پیرمرد لُر (لک زبان) نسبت به کُرد بودن 7:34