تاکسی های دریایی، نسل آینده حمل و نقل در فرانسه 1:14