روز 21، 8روز بی آب و غذا درون چاه 25 متری قسمت 2 34:03