پیام جوانان گچسارانی برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن 4:24