صحبت های بازیکنان تیم ملی پس از بازی با ویتنام 6:15