خاطره خنده دار رستم قاسمی در مواجهه با یک راننده تاکسی 4:15