آئین رونمایی از کتاب «بزم باران» و «گمشده مزارشریف» 3:28