اصفهان| هنر قلمکاری با مرگ زاینده رود به کما رفت 5:23