معرفی بازارهای مالی (۳2) - آیا بازار سهام می‌تواند اتفاقات را پیشگویی کند؟

6:03