صحبت های یکی از بیماران جراحی بینی توسط دکتر حسینی نسب 0:29