استفاده از مبدل کاتگ TNM برای برنامه ریزی ایسیو 2:20