رهبر انقلاب: اجر جانبازان روزبه روز رو به افزایش است 2:18