حضور شکوه شیخی پور در 27 کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی

2:31