بداهه نوازی راست پنج گاه ۲- علیرضا قربانی پویا سرایی 7:18