معرفی رضا یادگاری به عنوان دبیر بنیاد سخنرانان حرفه ای 14:52