هادی حجازی فر: بخاطر پول جمع کردن نقش‌های متفاوتی در این دو سال بازی کردم

1:27