معرفی و راه اندازی قفل مقابل برقی 8 الی 12 ولتی 6:17