تولی و تبری--استاد دارستانی شهادت امام جواد.قسمت سوم 17:19