پوشش کنفرانس مطبوعاتی طرح «دامستوس و مدارس بهداشتی» 0:59