گفت و گو ی خواندنی با رزمنده 12 ساله دفاع مقدس؛

0:52