48-قصه گویی شاهنامه-نبرد گرشاسب با دیو سفید. 13:44