ساخت ونصب بزرگترین فرش ماشینی جهان توسط گروه فرش اسلیمی 0:54